Privacy statement

In deze privacy verklaring van Hopperpoint lees je alles over de digitale persoonsgegevens die we verzamelen, wat de doeleinden van je persoonsgegevens zijn en wat jouw rechten zijn.

1– Inleiding

Hopperpoint B.V. (hierna: “Hopperpoint”) verwerkt verschillende soorten gegevens van u. Deze privacyverklaring en het daarin beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens indien u een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u herleiden (hierna tevens: “persoonsgegevens”).

 In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de volgende onderwerpen:

1.Inleiding

2.Contact

3.Verkrijgen van persoonsgegevens

4.Doeleinden en grondslagen verwerking

5.Persoonsgegevens van kinderen

6.Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

7.Cookies

8.Veiligheid en bescherming persoonsgegevens

9.Doorgifte van persoonsgegevens

10.Uw rechten

11.Wijzigen van de privacyverklaring en het privacy beleid

2. – Contact

Hopperpoint is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Hopperpoint is statutair gevestigd en kantoorhoudende  te 5651GW te Eindhoven, Klokgebouw 193, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66784522.

Als u contact met Hopperpoint wenst op te nemen over deze privacyverklaring en het privacy beleid, dan kunt zich richten tot Hopperpoint via de onderstaande contactgegevens:

Postadres: Rhonelaan 20, 5691RB Son en Breugel

E-mailadres: info@hopperpoint.nl

Website: www.hopperpoint.nl

Indien u contact met Hopperpoint opneemt omtrent deze privacyverklaring en het privacy beleid van Hopperpoint en Hopperpoint niet of niet volledig kan vaststellen wie u bent, dan kan zij vragen om stukken aan te leveren waaruit dit voor haar afdoende blijkt.

3. - Verkrijgen van Persoonsgegevens

Bezoek website

Indien u de website bezoekt dan legt Hopperpoint bepaalde persoonsgegevens vast op servers. Dit wordt gedaan doormiddel van cookies. In paragraaf 6 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Hopperpoint.

Contact

Indien u contact met Hopperpoint opneemt via e-mail, telefoon, de website, de Hopperpoint-app, post of een andere communicatievorm, dan slaat Hopperpoint de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, het gewenste aanhef en/of adres.

Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor een mailinglijst of nieuwsbrief van Hopperpoint, dan verstrekt u uw e-mailadres en wordt u toegevoegd aan de lijst van personen die e-mailberichten en andere digitale berichten ontvangen van commerciële of promotionele aard. Deze berichten zijn mogelijk aangepast op uw voorkeuren en bevatten dan informatie over de diensten van Hopperpoint waar u mogelijk geïnteresseerd in bent.

Uw e-mailadres wordt ook toegevoegd aan deze lijst indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u diensten van Hopperpoint heeft afgenomen, wordt uw e-mailadres automatisch aan deze lijst toegevoegd.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruik voor direct marketing doeleinden, dan kunt u dit bij Hopperpoint aangeven. Dat kan door gebruik te maken van de ‘unsubscribe button’ in nieuwsbrieven en e-mails, door contact op te nemen met Hopperpoint via de bovenstaande contactgegevens (paragraaf 2 van deze privacyverklaring) of via uw instellingen op de website of in de Hopperpoint app.

Afnemen van diensten

Indien u diensten gaat afnemen van Hopperpoint vult u gegevens in op de website of in de Hopperpoint-app. Daarbij verstrekt u in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-/bankrekeningnummer en (factuur)adres. Daarnaast worden bij het aangaan van een overeenkomst met Hopperpoint ook de volgende gegevens verzameld: akkoord algemene voorwaarden Hopperpoint, klantnummer/-kenmerk, gebruikersnaam account, wachtwoord account, individuele opmerkingen, moment afname dienst, gekozen dienst, periodiek verschuldigd(e) (totaal)bedrag(en), betaalmethode, volmacht automatische incasso en andere bankgegevens voor het betalen van diensten van Hopperpoint.

Indien u klant bent van Hopperpoint wordt u automatische toegevoegd aan de hiervoor genoemde lijst van personen die e-mailberichten en andere digitale berichten ontvangen van commerciële of promotionele aard.

Totstandkoming tijdens dienstverlening

Meerdere zaken van Hopperpoint zijn uitgerust met een of meerdere sensoren. Deze kunnen zich onder meer bevinden in en op de Hopperpoint fietsen en Hopperpoint Stations. Daarnaast kunnen de sensoren van uw mobiele apparaten worden gebruikt wanneer u de Hopperpoint-app gebruikt.

Voorbeelden van sensoren zijn GPS-, WiFi- en bluetoothontvangers, microfoons, camera’s en touchscreens. Via deze sensoren wordt gegevens verkregen over de wijze waarop u diensten afneemt van Hopperpoint, welke Hopperpoint Stations u (het meest) gebruikt en de actuele locatie van Hopperpoint fietsen.

Daarnaast komen tijdens de dienstverlening ook andere gegevens tot stand. Hierbij kunt u denken aan uw voorkeuren en de wijze waarop uw gebruik maakt van diensten van Hopperpoint, technische gegevens en onderhoudsgegevens over Hopperpoint fietsen.

Gebruik Hopperpoint-app

Indien u de Hopperpoint app gebruikt, verkrijgt Hopperpoint gegevens via de sensoren van uw mobiele apparaat. Daarnaast krijgt Hopperpoint bij gebruik van de Hopperpoint app gegevens die u gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere activiteiten met uw mobiele apparaat, technische gegevens van uw mobiele apparaat, communicatievoorkeuren en instellingen, IP-adressen, unieke apparaat ID’s, MAC-adressen van Wi-Fi en Bluetooth-apparaten en cookies. In paragraaf 6 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Hopperpoint.

Hopperpoint zal u vooraf informeren over gevallen waarbij het noodzakelijk is dat u gegevens verstrekt omdat die vervolgens door Hopperpoint verwerkt moeten worden:

-op grond van een wettelijke of contractuele verplichting en/of;

-omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te kunnen sluiten/uit te voeren.

Deze gegevens wordt onder meer opgevraagd wanneer u een account aanmaakt via de website of de Hopperpoint-app. In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

4. - Doeleinden en Grondslagen Verwerking

Hopperoint gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op grond van de genoemde grondslagen:

Klantencontact en –ondersteuning: om contact met u te kunnen leggen en het contact te onderhouden tijdens de dienstverlening, onder meer om uw vragen te beantwoorden, u te kunnen identificeren en op maat van dienst te kunnen zijn.
Grondslagen: - De door u verkregen toestemming; -De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hopperpoint;

Uitvoeren overeenkomst en ondersteuning: bij het uitvoeren van overeenkomsten en verwerken van reserveringen van diensten en fietsen.
Grondslagen: -De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hopperpoint;

Aanbieden Hopperpoint-app: om de Hopperpoint-app aan te kunnen bieden en diensten uit de App te kunnen leveren.
Grondslagen: - De door u verkregen toestemming; -De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hopperpoint;

Lokaliseren van Hopperpoint fietsen
Grondslagen: 
-De door u verkregen toestemming; -De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hopperpoint; -Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Hopperpoint;

Analyseren van gedrag afname diensten: om marktonderzoek uit te voeren, trends te ontdekken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de (algemene) commerciële strategie en de technische functionaliteit te verbeteren.
Grondslagen: -De door u verkregen toestemming; -Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Hopperpoint;

Dienstondersteuning en –verbetering:
Grondslagen: - De door u verkregen toestemming; -De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hopperpoint; -Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Hopperpoint;

Monitoren van het gebruik van de website van Hopperpoint en de Hopperpoint-app: om marktonderzoek uit te voeren, trends te ontdekken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, de (algemene) commerciële strategie en de technische functionaliteit te verbeteren en te controleren of u zich aan de toepasselijke voorwaarden houdt.
Grondslagen: - De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hopperpoint; -Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Hopperpoint;

Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Hopperpoint is bijvoorbeeld in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan de belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna tevens AP) en andere overheidsinstanties.
Grondslagen: - Het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten uitvoeren van accountantscontroles; -Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Hopperpoint of een derde;

Administratieve communicatie: bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van vragen en verzoeken en het versturen van notificaties bij service en onderhoud aan de Hopperpoint fietsen.
Grondslagen: - De door u verkregen toestemming; -De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hopperpoint; -Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Hopperpoint;

Reclame/nieuwsbrieven: om u informatie te geven over andere diensten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Indien u geen bestaande klant of donateur bent van Hopperpoint wordt dit slechts gedaan indien u hier toestemming voor heeft gegeven, al dan niet door aanmelding voor de mailinglijst of nieuwsbrief;
Grondslagen: -De door u verkregen toestemming; -Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Hopperpoint;

Informeren over wijzigingen: om u te informeren over wijzigingen in onze prestaties.
Grondslagen: - De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hopperpoint; -Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Hopperpoint;

5. - Persoonsgegevens van Kinderen

Hopperpoint zal slechts persoonsgegevens van kinderen gebruiken, indien de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt de overeenkomst met Hopperpoint is aangegaan en/of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt persoon toestemming heeft gegeven.

6. – Actualiseren, Verwijderen en Bewaartermijn

Hopperpoint kan, al dan niet op uw verzoek, uw persoonsgegevens verwijderen. Dit zal onder meer gebeuren binnen een redelijke termijn nadat u uw account verwijdert.

Hopperpoint zal dan nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving. Ook zal Hopperpoint de informatie bewaren indien zij ervan uit mag gaan dat zij daar een redelijk belang bij heeft in verband met mogelijke claims, fraude of inbreuken op haar rechten.

Hopperpoint bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten.

Indien u klant van Hopperpoint bent, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang de relatie tussen u en Hopperpoint bestaat. In ieder geval worden uw persoonsgegevens door Hopperpoint verwijderd, indien de relatie tussen u en Hopperpoint en uw account zeven jaar inactief zijn geweest.

7. - Cookies

Hopperpoint gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Hopperpoint gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics

Hopperpoint plaatst ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, dit zijn analytische cookies. Dit gebeurt doormiddel van de dienst Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Hopperpoint gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hopperpoint heeft hier geen invloed op. Hopperpoint staat Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google, tenzij u aan Hopperpoint toestemming heeft gegeven.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit werkt door het afkorten van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers, mogelijk in de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de Verenigde Staten afgekort. De verzamelde gegevens worden 2 jaar bewaard.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Hopperpoint heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Ook is Hopperpoint niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. Hopperpoint is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw browser te wijzigen. Graag attendeert Hopperpoint u erop, dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzameld door een opt-out cookie te installeren, beschikbaar via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Hiermee voorkomt u dat uw gegevens worden verzameld wanneer u in de toekomst de website bezoekt. Wees ervan bewust dat u opnieuw voorstaande link moet gebruiken indien u alle cookies via instellingen van uw browser verwijderd.

Via de volgende links vindt u informatie afkomstig van Google over de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacy beleid van Google:

https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

https://policies.google.com/

8. – Veiligheid en Bescherming Persoonsgegevens

Hopperpoint heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. – Doorgifte van Persoonsgegevens

Samenwerkende partijen (verwerkingsverantwoordelijke)

Hopperpoint kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met partijen met wie zij samenwerkt en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de diensten (of producten of diensten van partijen met wie Hopperpoint samenwerkt) en de Hopperpoint -app, indien dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Deze partijen kwalificeren vaak zelf als verwerkingsverantwoordelijken.

Andere externe dienstverleners (verwerkers)

Hopperpoint schakelt ook andere externe dienstverleners in ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Hopperpoint deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Met alle externe dienstverleners die kwalificeren als verwerker sluit Hopperpoint overeenkomsten waarin Hopperpoint afspreekt wat zij met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

-het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van de website en de Hopperpoint-app.

-het leveren van accounting werkzaamheden.

-het leveren van financiële diensten zoals betaaldiensten.

-het leveren van ondersteunende diensten voor en het beheren van marketingactiviteiten.

Overig

In speciale gevallen kan Hopperpoint, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van overheidsautoriteiten, gerechtelijke bevelen, overheidshandelingen om strafrechtelijk handelen op te sporen of te voorkomen.

Indien Hopperpoint (een deel van) haar onderneming aan een derde verkoopt, kan een dergelijke overdracht uw persoonsgegevens omvatten. In dat geval zullen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de kopende partij.

Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen of combineren van uw persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, dan kunt u dit melden via de contactgegevens weergegeven in paragraaf 2 van deze privacy verklaring. 

10. – Uw Rechten

U heeft het recht Hopperpoint te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Hopperpoint zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.

U hebt te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Hopperpoint het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te verwerken of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen uw verzoek verzetten. Indien uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep van Hopperpoint zijn gedeeld, zal uw verzoek met deze partijen worden gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacy verklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Hopperpoint. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samengevat: indien u vragen heeft over de gegevensverwerking of -bescherming, indien u gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonsgegevens, of indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met Hopperpoint via de contactgegevens welke staan vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring.

11. – Wijzigen van de Privacy Verklaring en het Privacy Beleid

Hopperpoint behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en het privacy beleid aan te passen.

De meest recente privacyverklaring vindt u op de website urbee.nl en in de Hopperpoint -app. Hopperpoint adviseert u regelmatig op de website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd in het privacy beleid.

Indien Hopperpoint wezenlijke wijzigingen aanbrengt in de privacy verklaring en het privacy beleid, zal zij u berichten via bijvoorbeeld de Hopperpoint -app, e-mail, nieuwsbrief, waarbij – indien verplicht en noodzakelijk – uw toestemming gevraagd.