Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hopperpoint

Inhoudsopgave:

                  Artikel 1  – Definities

                  Artikel 2  – Toepasselijkheid

                  Artikel 3  – Het aanbod

                  Artikel 4  – De aanmelding

                  Artikel 5  – Totstandkoming van het abonnement

                  Artikel 6  – Duur en beëindiging van het abonnement

                  Artikel 7  – Beschikbaarheid hopper

                  Artikel 8  – Verplichtingen Abonnementhouder

De Huurovereenkomst

                  Artikel 9  – Totstandkoming van de huurovereenkomst

                  Artikel 10 – Duur en beëindiging van de huurovereenkomst

                  Artikel 11 – Verplichtingen van Hopperpoint

                  Artikel 12 – Verplichtingen van de huurder

                  Artikel 13 – Schade aan en reparaties van de hopper

                  Artikel 14 – Verlies en diefstal

Algemene bepalingen

                  Artikel 15 – Gegevens en communicatie

                  Artikel 16 – Betaling en facturering

                  Artikel 17 – Niet tijdige betaling

                  Artikel 18 – Aansprakelijkheid

                  Artikel 19 – Niet nakoming van de overeenkomst

                  Artikel 20 – Klachten

                  Artikel 21 – Geschillenregeling

                  Artikel 22 – Wijziging

                  Artikel 23 – Toepasselijk recht

 

ARTIKEL 1 - Definities

Hopperpoint

Hopperpoint is onderdeel van WeMobile B.V.,  statutair gevestigd te Son en Breugel en ingeschreven onder nummer 53136055 in het handelsregister van de kamer van Koophandel, zijnde de verhuurder van de Hopper.

Abonnementhouder

een natuurlijk persoon, die zich heeft aangemeld bij Hopperpoint en met Hopperpoint een abonnement is overeengekomen en die daadwerkelijk het persoonlijke en niet overdraagbare recht heeft een Hopper te huren op basis van de aan hem, ter beschikking gestelde  en geactiveerde activatiecode.

Abonnement

de overeenkomst tussen Hopperpoint en de aanmelder, op grond waarvan de aanmelder het recht verkrijgt een Hopper te huren.

Aanmelder

een natuurlijk persoon, die gerechtigd is gebruik te maken van een Hopper.

Activatiecode

de code die door Hopperpoint wordt verstrekt voor het ontsluiten van de hopper na aanmelding via de Hopperpoint website of de Hopperpoint app.

Huurovereenkomst

de overeenkomst waarbij de Abonnementhouder een Hopper huurt van Hopperpoint.

Huurder

de natuurlijke person die daadwerkelijk het persoonlijke en niet overdraagbare recht heeft één Hopper tegelijkertijd te huren op basis van een geactiveerd Abonnement.

Tarieflijst

lijst waarop de tarieven zijn opgenomen voor onder meer het gebruik van een Hopper, de kosten bij verlies en/of diefstal van een Hopper, schadevergoedingen en dergelijke. De Tarieflijst is als bijlage toegevoegd aan de Algemene Voorwaarden en is op te vragen bij Hopperpoint.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen met abonnementhouders en op alle huurovereenkomsten.

ARTIKEL 3 - Het aanbod

1. Het aanbod van Hopperpoint voor een Abonnement bevat in elk geval de volgende informatie:

a. Het abonnementstarief en de wijze van betaling.

b. De Tarieflijst met de overige tarieven.

c. De duur van het Abonnement.

d. De voorwaarden en termijnen voor opzegging van het Abonnement.

e. De Algemene Voorwaarden.

2. Daarnaast bevat het aanbod voor een Abonnement die informatie over de huur van een Hopper die voor de aanmelder van belang is om te kunnen beslissen of hij wel of niet een abonnementsverplichting wil aangaan.

Hieronder dient in elk geval te worden begrepen:

a. De locaties waar Hoppers kunnen worden gehuurd.

b. De huurprijs en de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 - De aanmelding

Een potentiële abonnementhouder meldt zich aan op de wijze zoals vermeld op de Hopperpoint website of de Hopperpoint app.

ARTIKEL 5 - Totstandkoming van het Abonnement

Het Abonnement komt tot stand op het moment van ontvangst van de bevestiging door Hopperpoint aan de Aanmelder, dat de aanmelding is geaccepteerd en de door de aanmelder opgegeven registratie gegevens zijn gekoppeld aan Hopperpoint.

ARTIKEL 6 - Duur en beëindiging van het Abonnement

1. Het Abonnement wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar.

2. Na een jaar wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Abonnementhouder of Hopperpoint voor deze einddatum, met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden, heeft opgezegd. Opzegging door Hopperpoint geschiedt middels het versturen van een schriftelijke bevestiging naar het door Abonnementhouder meest recent aan Hopperpoint doorgegeven e-mail adres. Opzegging door Abonnementhouder geschiedt middels het versturen van een schriftelijke bevestiging naar in artikel 20 vermelde mailadres.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 2 kan de Abonnementhouder het Abonnement tussentijds beëindigen indien het abonnementstarief en/of de huurprijs voor een Hopper wordt verhoogd en/of de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd. Ingeval van een dergelijke verhoging en/of wijziging dient de Abonnementhouder Hopperpoint schriftelijk te laten weten het Abonnement te willen beëindigen. De schriftelijke beëindiging dient binnen twee weken na bekendmaking van de gewijzigde tarieven of voorwaarden op de wijze als omschreven in artikel 22 te zijn ontvangen.

ARTIKEL 7 - Beschikbaarheid Hopper

Op Hopperpoint rust geen verplichting om op ieder moment voor (alle) Abonnementhouders een Hopper beschikbaar te hebben en Hopperpoint is evenmin aansprakelijk voor schade van een Abonnementhouder die ontstaat als gevolg van het feit dat er (tijdelijk) geen Hopper beschikbaar is op een bepaalde locatie.

ARTIKEL 8 - Verplichtingen Abonnementhouder

1. Vanaf het moment van totstandkoming van het Abonnement is de Abonnementhouder verplicht tot betaling van de overeengekomen tarieven voor gebruik.

2. Abonnementhouder maakt alleen zelf gebruik van de ter beschikking gestelde Hopper.

3. De Abonnementhouder moet bij verlies of diefstal van de Hopper of eventuele accessoires zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. De fietssleutel dient alsdan zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij Hopperpoint

4. De Abonnementhouder is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik als Hopperpoint redelijkerwijze kan aantonen dat de Abonnementhouder de verplichtingen uit lid 2 van dit artikel niet of niet tijdig is nagekomen.

 

De Huurovereenkomst

ARTIKEL 9 - Totstandkoming van de Huurovereenkomst

1. De Huurovereenkomst geldt voor één Hopper per Abonnementhouder.

2. Een Huurovereenkomst komt tot stand door het in ontvangst nemen van één Hopper door de Abonnementhouder.

3. De Abonnementhouder is jegens Hopperpoint volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst en andere in dat kader van toepassing zijnde voorwaarden.

ARTIKEL 10 - Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor een overeengekomen periode en eindigt wanneer de Abonnementhouder de Hopper inlevert op de huurlocatie. De huurtarieven staan vermeld in de Tarieflijst.

2. De huurlocatie als bedoeld in het vorige lid is de locatie waar de Hopper in ontvangst is genomen of een andere locatie, indien Hopperpoint uitdrukkelijk heeft bepaald dat bij die locatie een Hopper kan worden ingeleverd, ook als de hopper op een andere locatie is gehuurd.

3. Als de Abonnementhouder de Hopper niet binnen de overeengekomen periode na uitgifte heeft ingeleverd, wordt automatisch een bedrag afgeschreven van de rekening van Abonnementhouder. Dit bedrag staat vermeld in de Tarieflijst. Zolang dit bedrag niet is betaald, blijft de Activatiecode van Abonnementhouder gedeactiveerd en kan Abonnementhouder geen Hopper huren van een Hopperpoint.

4. Als de Abonnementhouder de Hopper niet binnen achtenveertig (48) uur na uitgifte heeft ingeleverd, dan is Hopperpoint gerechtigd om de volledige vervangingskosten van de uitgegeven Hopper te verhalen op Abonnementhouder. De vervangingskosten voor een Hopper staan vermeld in de Tarieflijst.

5. Indien er sprake is van verlies of diefstal en Abonnementhouder voldaan heeft aan zijn verplichtingen, zoals onder andere bedoelt in artikel 8 lid 3 en artikel 14 lid 1 en 2, zullen de bedragen welke op grond van lid 3 van dit artikel reeds zijn betaald, terug worden gestort op de door Abonnementhouder aan Hopperpoint doorgegeven bankrekening. In zodanig geval is eveneens lid 5 van dit artikel niet van toepassing.

6. Indien de Abonnementhouder vóór afloop van de Huurovereenkomst heeft gemeld aan Hopperpoint dat hij ten gevolge van een overmacht situatie niet in staat is de Hopper tijdig in te leveren, zullen de bedragen welke op grond van lid 3 van dit artikel reeds zijn betaald, terug worden gestort op de door Abonnementhouder aan Hopperpoint doorgegeven bankrekening.

7. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan hetgeen in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek is gedefinieerd.

ARTIKEL 11 - Verplichtingen van Hopperpoint

Hopperpoint draagt er zorg voor dat:

a. de Abonnementhouder een Hopper krijgt uitgeleverd die zich in een goede en veilige staat bevindt, voldoet aan de wettelijke eisen en is voorzien van de noodzakelijke middelen voor de Abonnementhouder om de fiets te beschermen tegen diefstal.

b. indien en voor zover hij voor de verhuur van de Hopper gebruik maakt van derden deze derden in staat te stellen aan de verplichtingen van Hopperpoint uit hoofde van de Huurovereenkomst te voldoen.

ARTIKEL 12 - Verplichtingen van de Huurder

De Huurder is verplicht tot het navolgende:

1. Indien de Huurder dezelfde is als de Abonnementhouder, is hij verplicht tot betaling van de huursom, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 16, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 2.

2. De Huurder onderwerpt de Hopper voor gebruik aan een eenvoudige visuele controle en meldt mogelijke direct waarneembare gebreken bij Hopperpoint.

3. De Huurder gebruikt de Hopper zorgvuldig zoals verwacht mag worden van een goed huurder. Bij het stallen zet de Abonnementhouder de Hopper altijd op slot met de beide bijgeleverde sloten.

4. De Huurder brengt geen veranderingen aan de Hopper aan.

5. De Huurder mag geen andere personen vervoeren op de Hopper.

6. Indien de Abonnementhouder ten gevolge van een overmacht situatie niet in staat is de Hopper tijdig in te leveren, zal hij er zorg voor dragen dat de Hopper alsnog wordt ingeleverd op het eerste mogelijke moment.

ARTIKEL 13 - Schade aan en reparaties van de Hopper

1. Reparaties aan de Hopper zijn voor rekening van Hopperpoint, tenzij deze nodig zijn als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de Hopper. Indien Hopperpoint de reparatiekosten als gevolg van onzorgvuldig gebruik bij de Abonnementhouder in rekening wenst te brengen, kan Hopperpoint pas tot incassering van de verschuldigde bedragen overgaan, vier (4) weken nadat zij de Abonnementhouder schriftelijk de hoogte en aard van de schade heeft medegedeeld. Indien de Abonnementhouder binnen gemelde termijn van vier (4) weken bezwaar maakt tegen (de hoogte van) het verschuldigde bedrag, dan is er sprake van een geschil, als bedoeld in artikel 21, en kan Hopperpoint niet overgaan tot incasso van de verschuldigde bedragen.

2. Het is de Abonnementhouder met uitzondering van de in lid 3 van dit artikel beschreven situatie niet toegestaan reparaties aan de Hopper te laten verrichten door een ander dan degene die de Hopper namens Hopperpoint heeft uitgegeven, tenzij Hopperpoint hiervoor toestemming heeft gegeven. Hopperpoint hoeft deze toestemming slechts te verlenen indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval.

3. Indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de Hopper dient de Abonnementhouder de (beschadigde) Hopper terug te brengen naar de verhuurlocatie, tenzij daarover nadat de schade is gemeld andere afspraken zijn gemaakt.

4. De Abonnementhouder moet schade aan de Hopper zo snel als redelijkerwijs mogelijk is melden aan Hopperpoint (per mail naar: info@hopperpoint.nl. Ingeval de Abonnementhouder de Hopper op een geautomatiseerde huurlocatie heeft gehuurd dient de melding via het automatische verhuursysteem plaats te vinden.

5. Indien Hopperpoint in verzuim is met enige reparatie aan een verhuurde Hopper, dan is het de Abonnementhouder toegestaan de reparatie binnen een redelijke termijn zelf te (laten) verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op Hopperpoint te verhalen.

6. Hopperpoint is verplicht tot vergoeding van de door een gebrek aan de Hopper ontstane schade, indien het gebrek na het aangaan van de Huurovereenkomst is ontstaan en aan Hopperpoint is toe te rekenen, alsmede indien het gebrek bij het aangaan van de Huurovereenkomst aanwezig was en Hopperpoint het kende of had behoren te kennen of toen aan de Abonnementhouder te kennen heeft gegeven dat de Hopper het gebrek niet had.

ARTIKEL 14 - Verlies en diefstal

1. De Abonnementhouder moet verlies of diefstal van een Hoppers, de Hopper-fietssleutel zo snel als redelijkerwijs mogelijk is melden aan Hopperpoint: (per mail naar: info@hopperpoint.nl).

2. De Abonnementhouder is tijdens de huur van de Hopper hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schade ontstaan door verlies of diefstal van de Hopper. De Abonnementhouder is niet aansprakelijk als de Abonnementhouder de Hopper op slot heeft gezet met het op de Hopper gemonteerde slot en hij de Hopper-fietssleutel samen met de door politie opgestelde bevestiging van de aangifte van de diefstal heeft overgelegd aan Hopperpoint.

3. Bij verlies, diefstal of onbruikbaarheid van de sleutel van de Hopper betaalt de Abonnementhouder vervangingskosten van de sleutel volgens de Tarieflijst.

 

Algemene bepalingen

ARTIKEL 15 - Gegevens en communicatie

1. De Abonnementhouder is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij verstrekt aan Hopperpoint. Verandering van gegevens, en/of verandering van e-mailadres, moet de Abonnementhouder zelf aanpassen www.hopperpoint.nl

2. Hopperpoint geeft geen persoonsgegevens van de Abonnementhouder aan anderen indien en voor zover dit in strijd is met de Wet Bescherming persoonsgegevens.

3. De Abonnementhouders geven Hopperpoint bij aanmelding al dan niet toestemming om gegevens uit te wisselen, voor zover dat op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogelijk is.

4. Voor de overige van toepassing zijnde regels met betrekking tot de Wet Bescherming persoonsgegevens wordt verwezen naar de website www.hopperpoint.nl

ARTIKEL 16 - Betaling en facturering

De Abonnementhouder machtigt Hopperpoint met de ondertekening van het (digitale) aanmeldingsformulier om de verschuldigde bedragen (waaronder huurbedragen) via Hopperpoint automatisch te incasseren. Incassering geschiedt door afschrijving van het verschuldigde bedrag van een bank- of girorekening, al dan niet via een credit card.

ARTIKEL 17 - Niet tijdige betaling

1. De Abonnementhouder is in verzuim indien het incasseren van het verschuldigde bedrag is mislukt door het ontbreken van voldoende saldo en/of het ten onrechte storneren van het verschuldigde door de Abonnementhouder, dan wel door enige andere oorzaak die niet Hopperpoint is aan te rekenen.

2. Als het incasseren van het verschuldigde bedrag is mislukt stelt Hopperpoint de Abonnementhouder hiervan schriftelijk in kennis. Daarbij stelt zij de Abonnementhouder in de gelegenheid ervoor zorg te dragen dat incasso twee weken later wel mogelijk is.

3. Als het incasseren van het verschuldigde bedrag ook dan mislukt door één van de in lid 1 genoemde oorzaken, dan wel indien betaling alsdan nog achterwege is gebleven, is Hopperpoint gerechtigd de pas van de Abonnementhouder te blokkeren en bovendien administratiekosten en wettelijke rente in rekening te brengen over de periode vanaf de datum waarop de oorspronkelijke incasso is mislukt of betaling achterwege is gebleven. In dat geval stuurt Hopperpoint de Abonnementhouder bovendien een betalingsherinnering om het verschuldigde bedrag alsnog binnen veertien dagen te betalen. Hopperpoint is gerechtigd voor deze betalingsherinnering administratiekosten in rekening te brengen.

4. Als de Abonnementhouder ondanks de betalingsherinnering in gebreke blijft met betalen, is Hopperpoint na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn gerechtigd de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten alsmede de redelijke kosten van juridische bijstand bij de Abonnementhouder in rekening te brengen.

ARTIKEL 18 - Aansprakelijkheid

1. Hopperpoint is tot een maximum van € 2500 per gebeurtenis aansprakelijk voor schade aan en/of van de Abonnementhouder door of in verband met gebruik van de Hopper, tenzij

a. het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet aan Hopperpoint kan worden toegerekend;

b. de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de Abonnementhouder;

c. de schade is ontstaan door een situatie die op grond van de wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van de Abonnementhouder komen.

2. Hopperpoint is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat de Abonnementhouder een Hopper (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken. Indien een dergelijke situatie zich voordoet is de Abonnementhouder echter geen huurprijs verschuldigd voor de desbetreffende huurperiode tenzij er sprake is van een situatie als omschreven in lid 1 onder a, b en/of c.

3. De Abonnementhouder vrijwaart Hopperpoint voor aanspraken van derden op grond van schade als bedoeld in lid 1 onder a, b en c.

ARTIKEL 19 - Niet nakoming van een overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit één van de overeenkomsten niet nakomt mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting uit de desbetreffende overeenkomst opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Zowel de Abonnementhouder als Hopperpoint heeft het recht het Abonnement te beëindigen indien de wederpartij diens verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

ARTIKEL 20 - Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst(en) moeten tijdig volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hopperpoint:

Per e-mail: info@hopperpoint.nl

o.v.v. Klacht Hopperpoint

2. Klachten die binnen twee weken, nadat het voorval heeft plaatsgevonden, worden ingediend zijn in ieder geval tijdig.

3. Op schriftelijk ingediende klachten geeft Hopperpoint binnen vier weken schriftelijk antwoord of deelt Hopperpoint aan de Abonnementhouder de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mee. Deze mededeling kan tevens inhouden een verzoek tot het verstrekken van nadere gegevens en het overleggen van nadere bewijsstukken, die naar het oordeel van Hopperpoint nodig zijn voor beantwoording.

4. Indien partijen in onderling overleg geen overeenstemming bereiken over het verhelpen van de klacht, dan ontstaat een geschil.

ARTIKEL 21 - Geschillenregeling

1. Geschillen tussen Abonnementhouder en Hopperpoint over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Hopperpoint in dezen te leveren of geleverde diensten en zaken, dienen zoveel mogelijk in der minne te worden opgelost.

2. Indien de Abonnementhouder en Hopperpoint niet tot een minnelijke oplossing komen, is uitsluitend de rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

ARTIKEL 22 - Wijziging

1. Hopperpoint houdt zich het recht voor om de Tarieflijst te wijzigen. Hopperpoint maakt wijzigingen minimaal twee weken vóór de inwerkingtreding bekend.

2. Bekendmaking van de gewijzigde tarieven of voorwaarden vindt plaats door het versturen van een bericht naar het door Abonnementhouder als laatste aan Hopperpoint doorgegeven e-mail adres.

3. Hopperpoint maakt wijzigingen van tarieven en van Algemene Voorwaarden minimaal twee weken vóór de inwerkingtreding bekend;

- op de website www.hopperpoint.nl ;

- en aan de Abonnementhouder per e-mail.

ARTIKEL 23 - Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op het Abonnement en de Huurovereenkomsten.

Algemene voorwaarden