Algemene voorwaarden

Hopperpoint BV, juni 2020                                                           

Inhoudsopgave:

Artikel 1  – Begrippen

Artikel 2  – Toepassing Algemene Voorwaarden

Artikel 3  – Gebruik

Artikel 4  – Verplichtingen Gebruiker

Artikel 5  – Schade aan en Reparaties van de Fiets

Artikel 6  – Verlies en Diefstal

Artikel 7  – Boetes

Artikel 8  – Gegevensverwerking

Artikel 9  – Prijs

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Hopperpoint

Artikel 12 – Wijziging

Artikel 13 – Opzegging

Artikel 14 – Ontbinding

Artikel 15 – Bevoegde Rechter en Toepasselijk Recht

BIJLAGE 1: - Modelformulier voor Herroeping

 

ARTIKEL - 1  - Begrippen

In deze algemene voorwaarden consumenten wordt verstaan onder:

Abonnement:  Een afspraak tussen de Gebruiker en Hopperpoint waarbij de Gebruiker tegen een gereduceerd tarief per transactie het recht heeft om een Fiets te gebruiken.

Betaling:  Het voldoen van de Huursom via de overeengekomen betalingswijze.

Fiets: Een deelfiets van Hopperpoint.

Gebruik:  Het feitelijk in gebruik nemen van een Fiets.

Gebruiker:  Een natuurlijk persoon die gebruik maakt van een Fiets. Gebruiker is de persoon, met wie Hopperpoint een Overeenkomst is aangegaan. Gebruiker wordt hierna verder ook wel aangeduid met een mannelijk enkelvoudig voornaamwoord.

Gebruikersaccount  Het account dat via de mobiele app wordt aangemaakt en gekoppeld is aan de creditcard van Huurder en waarmee Huurder de mogelijkheid heeft om een Hopperpoint deelfiets te huren.

Huurder:  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.

Huursom:  Het bedrag dat Huurder dient te voldoen voor het gebruik van de Fiets.

Overeenkomst:  Iedere overeenkomst gesloten tussen Hopperpoint en Gebruiker.

Tarieflijst:  Lijst waarop de tarieven zijn opgenomen voor onder andere het Gebruik van een Fiets, de kosten bij verlies en/of diefstal van de in gebruik verkregen Fiets en de kosten bij een verkeerd huureinde. Deze tarievenlijst is te raadplegen via www.hopperpoint.nl, de Hopperpoint app en is op te vragen bij Hopperpoint.

Hopperpoint: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hopperpoint B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5651GW te Eindhoven, Klokgebouw 193, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66784522.

Hopperpoint app:  De applicatie die te downloaden is voor Android telefoons op Google Play Store en voor Apple telefoons op Apple’s App Store.

Hopperpoint Station:  Een “virtuele” Hopperpoint stalling waar Fietsen kunnen worden geplaatst en opgehaald.

 

ARTIKEL - 2.  - Toepassing Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website hopperpoint.nl zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie zoals de Hopperpoint app, als op ieder aanbod van Hopperpoint, zoals offertes, aanbiedingen en/of Overeenkomsten. Indien deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit een aanbod voortvloeiende overeenkomsten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Hopperpoint, alsmede ten behoeve van bij Hopperpoint werkzame personen en ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Hopperpoint.

3. Om gebruik te maken van een Hopperpoint Deelfiets dient een persoon zich eerst te registreren en een gebruikersaccount aan te maken.

4. Door het registreren met de Hopperpoint app gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Hopperpoint Deelfiets. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met een of meerdere onderdelen van deze Algemene Voorwaarden van Hopperpoint Deelfiets, dient hij of zij geen gebruik te maken van de Hopperpoint app. Bij registreren gaat Gebruiker akkoord met:
-Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die Huurder aanlevert.
-Als Hopperpoint het Gebruikersaccount van Gebruiker opheft of tijdelijk blokkeert dan is het Huurder niet toegestaan om opnieuw te registreren bij Verhuurder al dan onder een ander email adres. Huurder mag geen gebruik maken van de Fiets voor commerciële doeleinden.
-Het is de verantwoordelijkheid van Huurder om de persoonsgegevens bij te werken indien er wijzigingen van toepassing zijn.
-Huurder geeft Verhuurder toestemming tot het automatisch laten betalen van de Huursom door de Huurder via de overeengekomen betalingswijze.

5. Het is Huurder niet toegestaan om zijn/haar logingegevens te delen met anderen.

6. Verhuurder kan deze Algemene Voorwaarden van Hopperpoint Deelfiets van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van Hopperpoint Deelfiets is te allen tijde te raadplegen via de website  www.hopperpoint.nl

 

ARTIKEL - 3. - Gebruik

1. Om Gebruik mogelijk te maken dient Gebruiker te beschikken over een eigen gebruikersaccount.

2. Gebruiker zal Hopperpoint alle gegevens verstrekken die Hopperpoint nodig heeft om een gebruikersaccount aan te maken. Dit betreft in ieder geval de naam van de Gebruiker, zijn of haar e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Ingeval van een wijziging van een van deze gegevens zal Gebruiker deze onverwijld doorgeven aan Hopperpoint.

3. Een Fiets wordt door Gebruiker in gebruik genomen door het slot van een Fiets te openen via zijn gebruikersaccount in de Hopperpoint app.

4. Tijdens gebruik van de Fiets kan Gebruiker het slot van de Fiets manueel dicht doen en met de Hopperpoint app weer openen.

5. Het gebruik stopt als Gebruiker de fiets op slot zet in een Hopperpoint station waar hij is gestart of bij een Hopperpoint station dat onderdeel is van hetzelfde project. De boeking wordt dan automatisch in de Hopperpoint app beëindigd.

6. Gebruik is beperkt tot een maximum periode die door Hopperpoint wordt bepaald.

 

ARTIKEL - 4.  - Verplichtingen Gebruiker

1. Gebruiker is verplicht een Fiets voor gebruik te onderwerpen aan een eenvoudige visuele controle en zo te controleren op direct waarneembare gebreken. Als er gebreken worden geconstateerd, meldt Gebruiker deze direct aan Hopperpoint. Gebruiker heeft hiervoor tot vijf minuten na het in gebruik nemen van de Fiets.

2. Indien de direct waarneembare gebreken van dusdanige aard zijn dat een redelijk handelend gebruiker de Fiets niet in gebruik zou nemen, dient Gebruiker af te zien van het gebruik door de boeking te beëindigen door de Fiets terug te zetten en op slot te zetten of te laten staan in het Hopperpoint Station waar hij deze heeft opgehaald.

3. Gebruiker zal in het geval van lid 2 een nieuwe Fiets kunnen boeken. Mocht er geen andere Fiets beschikbaar zijn en de eerste boeking is binnen 5 minuten beëindigd, dan worden er geen kosten bij Gebruiker in rekening gebracht.

4. Indien er tijdens het feitelijk gebruik van de Fiets gebreken aan de Fiets ontstaan, dan wel worden geconstateerd door Gebruiker en deze gebreken van dusdanige aard zijn dat een redelijk handelend gebruiker de Fiets niet langer kan gebruiken, dient Gebruiker dit zo snel mogelijk te melden aan Hopperpoint en de Fiets terug te brengen naar het Hopperpoint Station, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt met Hopperpoint. Dit zal doorgaans het geval zijn, als het gebrek van dien aard is dat het verplaatsen van de Fiets niet verantwoord is. Onderdeel van deze afspraken is dat als Hopperpoint vaststelt dat Gebruik wel nog mogelijk was, de kosten voor het verplaatsen van de Fiets bij Gebruiker in rekening worden gebracht.

5. Gebruiker gebruikt een Fiets zoals te verwachten is van een goed huurder, volgens de geldende verkeersregels en volgens de geldende fatsoensnormen. De Fiets is slechts bestemd voor persoonlijk gebruik door Gebruiker die geen andere personen mag vervoeren op de Fiets. Bij het stallen laat Gebruiker de Fiets netjes achter en zet de Fiets op slot.

6. Gebruiker is verplicht de Fiets in te leveren bij een Hopperpoint station waar het Gebruik gestart is of bij een ander Hopperpoint station dat onderdeel uitmaakt van hetzelfde project. Deze Fiets dient dan conform het bepaalde in lid 5 op slot te worden gezet . Ingeval hieraan niet wordt voldaan is er sprake van een fout huureinde en is Gebruiker de kosten volgens de dan geldende Tarieflijst aan Hopperpoint verschuldigd.

7. Gebruik buiten Nederland is niet toegestaan.

8. Indien Gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen conform de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden tijdens het Gebruik, heeft Hopperpoint het recht het huidig en toekomstig Gebruik door Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

ARTIKEL - 5. - Schade aan en Reparaties van de Fiets

Schade aan de Fiets is voor rekening van Gebruiker, tenzij de schade niet het gevolg is van de gedragingen van Gebruiker en niet voor zijn risico komt (zoals een ongeluk met de Fiets). Schade is het gevolg van gedragingen van Gebruiker als er sprake is van grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid dan wel het handelen in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL - 6. - Verlies en Diefstal

1. In geval van diefstal of verlies van (onderdelen van) de Fiets zal Gebruiker dit zo snel mogelijk melden bij Hopperpoint.

2. In geval van diefstal of verlies van (onderdelen van) de Fiets is Gebruiker in ieder geval een bedrag ad € 75,– voor een reguliere Fiets en €150,- voor een elektrisch Fiets aan Hopperpoint verschuldigd.

3. In geval van diefstal of verlies van (onderdelen van) de Fiets is Gebruiker voorts hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade door Hopperpoint, tenzij Gebruiker bewijst dat diefstal of verlies niet aan haar te wijten is. Partijen komen overeen dat deze schade door verlies of diefstal € 750,- bedraagt voor een reguliere Fiets en €1500,- voor een elektrische Fiets, tenzij deze schade aantoonbaar lager is en onverminderd het recht van Hopperpoint op volledige schadevergoeding. Schade in dit kader is sowieso aan Gebruiker te wijten indien er sprake is van grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid dan wel het handelen in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Hopperpoint door Gebruiker.

 

ARTIKEL - 7. - Boetes

Boetes opgelegd door derden aan Hopperpoint en eventuele kosten die Hopperpoint moet maken als gevolg van het handelen van Gebruiker zijn voor rekening van Gebruiker.

 

ARTIKEL - 8. - Gegevensverwerking

1. Gebruiker gaat ermee akkoord dat Hopperpoint de door hem verstrekte gegevens opslaat en dat deze gedeeld mogen worden met derde partijen, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten.

2. Hopperpoint is gerechtigd om en Gebruiker staat toe dat Hopperpoint het Gebruik van de Fiets registreert. Deze gegevens worden met name vastgelegd en opgeslagen voor de facturering en het verbeteren van de diensten. Dit betreft in ieder geval de registratie van de locatie en de tijd van het daadwerkelijke gebruik van de Fiets. Gebruiker staat tevens toe dat Hopperpoint deze gegevens mag gebruiken en indien Hopperpoint dit nodig acht voor het uitvoeren van haar diensten, aan derden mag verstrekken.

 

ARTIKEL - 9. - Prijs

1. De prijs voor het Gebruik wordt bepaald door:
-Het al dan niet afsluiten van een Abonnement door Gebruiker;
-De duur van het Gebruik door Gebruiker;
De exacte prijs is weergegeven op de Tarieflijst.

2. Hopperpoint is per 1 januari van elk jaar gerechtigd de prijzen en tarieven te verhogen na Gebruiker daarvan minimaal vier weken van tevoren op de hoogte te hebben gesteld.

3. Hopperpoint is daarnaast bevoegd de aangeboden en overeengekomen prijzen te verhogen:
-als er sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen; en
-die Hopperpoint niet kunnen worden toegerekend; en
-die in verhouding tot de prijs aanzienlijk zijn.

4. Hopperpoint is niet bevoegd de prijzen bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst, dan wel binnen drie maanden na een eerdere verhoging.

 

ARTIKEL - 10. - Betaling

1. Betaling kan uitsluitend op de door Hopperpoint aangegeven wijze.

2. Indien Gebruiker betaalt door middel van automatische incasso en Hopperpoint kan de door Gebruiker verschuldigde bedragen niet afschrijven of deze worden onterecht gestorneerd, dan is Gebruiker van rechtswege in verzuim.

3. Een overzicht van het Gebruik en de verschuldigde tarieven door Gebruiker is terug te vinden in het gebruikersaccount.

 

ARTIKEL - 11. – Aansprakelijkheid Hopperpoint

1. Hopperpoint is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van een Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in dit artikel is bepaald, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat Hopperpoint uitsluitend aansprakelijk is voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan.

2. Alle aansprakelijkheid van Hopperpoint is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de jaarlijkse kosten die Gebruiker in het betreffende jaar aan Hopperpoint dient te voldoen.

3. Hopperpoint is verzekerd voor aan derden toegebrachte schade, tot een maximumbedrag van € 2.500.000,– per aanspraak, dan wel
€ 5.000.000,– per verzekeringsjaar.

4. De totale aansprakelijkheid van Hopperpoint is beperkt tot vergoeding van de directe schade.

5. De aansprakelijkheid van Hopperpoint voor indirecte schade, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, bedrijfsschade (waaronder, maar niet uitsluitend, gederfde winst en stagnatieschade), gemiste besparingen, en vertragingsschade is uitgesloten.

6. Hopperpoint is voorts niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat Gebruiker een Fiets (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken. Dit gaat eveneens op indien Gebruiker door fouten, defecten, verlies dan wel schade geen gebruik kan maken van een Fiets en er geen vervangende Fiets beschikbaar is.

7. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Hopperpoint.

8. Gebruiker vrijwaart Hopperpoint voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Hopperpoint uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Hopperpoint daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Gebruiker aansprakelijk is. Dit met dien verstande dat voor het geval bij uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door Hopperpoint of door een persoon of zaak waarvoor Hopperpoint aansprakelijk is, Gebruiker niet verplicht is deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in zijn verhouding tot Hopperpoint voor een groter deel te dragen dan waartoe hij volgens de wet verplicht is.

 

ARTIKEL - 12. - Wijziging

1. Hopperpoint is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking ervan in werking of een latere datum, indien dit vermeld wordt in de bekendmaking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.

3. Indien Gebruiker een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Hopperpoint te zijn ontvangen.

4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet:
– indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van Gebruiker is;
– indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van Gebruiker;
– indien Gebruiker de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
– indien de wijziging reeds bij het aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen;
– als het aantal Fietsen aanwezig per Hopperpoint Station wordt gewijzigd of een Hopperpoint Station wordt gesloten; of
– indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven

 

ARTIKEL - 13. - Opzegging

1. Het bepaalde in dit artikel is slechts van toepassing indien de Gebruiker een Abonnement bij Hopperpoint heeft afgesloten.

2. De Overeenkomst tussen partijen heeft een looptijd van een maand.

3. Na het verstrijken van de oorspronkelijke duur van de Overeenkomst wordt deze behoudens rechtsgeldige beëindiging voortgezet met een aansluitende periode van een maand. Na iedere verlenging wordt de Overeenkomst vervolgens steeds verlengd met een periode van een maand.

4. Een Overeenkomst kan slechts geldig worden opgezegd door een schriftelijke opzegging per de eerste dag van de daaropvolgende maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van de Overeenkomst is ontvangen door de andere partij loopt de Overeenkomst derhalve nog door zodat de Overeenkomst eindigt per de eerste dag van een maand minimaal één maand na de dag waarop de opzegging door Hopperpoint is ontvangen.

5. Na het verstrijken van een jaar na het sluiten van de Overeenkomst vervallen eventuele kortingsafspraken automatisch.

 

ARTIKEL - 14. - Ontbinding

1. Als een van de partijen een verplichting uit deze Overeenkomst niet (volledig) nakomt, is de andere partijgerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, nadat zij de wederpartij eerst in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn van 14 dagen voor nakoming heeft gegeven.

2. Gebruiker heeft ingeval van een Abonnement een recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek, waarbij hij zonder opgaaf van reden veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst de bevoegdheid heeft om de overeenkomst met Hopperpoint te ontbinden door het toezenden van bijlage 1 aan Hopperpoint.

3. Hopperpoint heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Gebruiker, indien:
– Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
– Het faillissement van Gebruiker wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
– Gebruiker onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
– Goederen van Gebruiker geheel of gedeeltelijk door derden in beslag worden genomen en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst beïnvloedt;
– Gebruiker anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de – Overeenkomst na te kunnen komen; en/of
– Gebruiker opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Hopperpoint.

 

ARTIKEL - 15. – Bevoegde Rechter en Toepasselijk Recht

Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen (zoals deze algemene voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

BIJLAGE 1: - Modelformulier voor Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen).

— Aan [hier de naam van de ondernemer, haar adres en, indien van toepassing, haar fax en e-mailadres invullen]:

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product herroep/herroepen (*):— Besteld op /Ontvangen op

— Naam/Namen consument(en):

— Adres consument(en):

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

— Datum, plaats:

* doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.